Voorwaarden deelname (docenten, leraren, trainers en coaches)

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw gebruik of toegang tot applicaties, websites, inhoud, producten en diensten beschikbaar gesteld door De Internet School, een eenmanszaak opgericht in Nederland, met zetel in de Korenkamp 15, 7434 SB, Nederland, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder het nummer 69648085 (“De Internet School”). Deze Voorwaarden vervangen voorafgaande akkoorden of overeenkomsten. 

Aanvullende voorwaarden kunnen alleen toepasbaar zijn op bepaalde Diensten, zoals beleid voor een specifiek training, en deze aanvullende voorwaarden zullen aan u openbaar worden gemaakt met betrekking tot de toepasselijke Diensten. De supplementaire voorwaarden zijn in aanvulling op, en zullen geacht worden een deel uit te maken van de Voorwaarden om redenen van de toepasselijke Diensten. De aanvullende voorwaarden zullen voorrang hebben op deze Voorwaarden in geval van een conflict met betrekking tot de toepasselijke Diensten.

De Internet School kan de Voorwaarden met betrekking tot de diensten van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen gaan van kracht nadat De Internet School bericht geeft over dergelijke aangepaste Voorwaarden op deze locatie of de gewijzigde beleidslijnen of aanvullende voorwaarden op de toepasselijke Diensten. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Diensten na dergelijke plaatsing vormt uw goedkeuring om aan deze Voorwaarden gebonden te zijn, zoals gewijzigd.

Beveiliging en privacy

Onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie met betrekking tot de Diensten wordt bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Internet School kan elke mogelijke noodzakelijke informatie verschaffen aan een claimverwerker of een verzekeraar (inclusief uw contactgegevens) in geval van een klacht, geschil of conflict met betrekking tot u of een Externe leverancier en dergelijke informatie en gegevens is noodzakelijk om de klacht, het geschil of het conflict op te lossen. Het bedrijf waar de trainer voor werkt moet voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u vertrouwelijke informatie op De Internet School tegenkomen, attendeer ons dan direct.

De Internet School vraagt de online docent aandacht voor informatiebeveiliging en privacy:

  • Houd persoonlijke inloggegevens en wachtwoorden voor uzelf.
  • Laat geen documenten met vertrouwelijke gegevens op je werkplek liggen.
  • Vergrendel devices (automatisch) wanneer u weg bent of het device niet gebruikt.
  • Kijk altijd of een webadres juist en vertrouwd is wanneer u gegevens invult.
  • Wees zorgvuldig met het doorsturen van een e-mail met historie en bijgesloten documenten.
  • Ga zorgvuldig om met persoons- en andere vertrouwelijke gegevens van deelnemers en klanten als u onderweg bent, gebruik geen USB stick.
  • Verwijder persoons- en andere vertrouwelijke gegevens zodra u deze gegevens niet meer gebruikt.
  • Wees alert en klik niet op verdachte linkjes of bijlage in e-mails of elektronische berichten van onbekende of verdachte afzenders.

De Diensten

De Diensten omvatten een technologisch platform dat gebruikers toestaat om de websites en mobiele applicaties verschaft door De Internet School als onderdeel van de Diensten te gebruiken voor het geven van online onderwijs. U erkent dat De Internet School geen reguliere onderwijsinstelling conform de Nederlandse wetgeving maar een technologische platform die optreedt als intermediair tussen onderwijsgevenden en zijn leerlingen, studenten, deelnemers en coachees.

Vergunning

Onderhevig aan uw nakoming van deze Voorwaarden, verleent De Internet School u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare vergunning om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicaties op uw persoonlijke toestel uitsluitend met betrekking tot uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld door de Diensten, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan De Internet School en haar licentiegevers.

Beperkingen

U mag: (i) geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit elk willekeurig onderdeel van de Diensten verwijderen; (ii) de Diensten niet reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door De Internet School; (iii) de Diensten niet decompileren, reverse engineeren of demonteren behalve als dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving; (iv) niet verwijzen naar, spiegelen of kaderen van een onderdeel van de Diensten; (v) programma's of scripts niet opstarten of dit veroorzaken met als doel het verzamelen, indexeren, inwinnen, of anderszins dataminen van elk onderdeel van de Diensten of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van de Diensten niet onnodig verzwaren of belemmeren; of (vi) niet pogen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot of belemmeren van om een onderdeel van de Diensten en de gerelateerde systemen of netwerken.

Diensten van derden en Inhoud

De Diensten kunnen ter beschikking worden gesteld of geraadpleegd met betrekking tot diensten van derden en inhoud (inclusief reclame) waarover De Internet School geen controle heeft. U erkent dat de verschillende gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen op uw gebruik van dergelijke diensten van derden en inhoud van toepassing kunnen zijn. De Internet School deelt dergelijke diensten van derden en inhoud niet en in geen geval zal de Internet School verantwoordelijk zijn of aansprakelijk worden gesteld voor een van de producten of diensten van dergelijke externe leveranciers. Bovendien zijn Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation of BlackBerry Limited en/of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en aangesloten bedrijven externe begunstigden in dit contract als u toegang neemt tot de Diensten en gebruikmaakt van Applicaties ontworpen voor respectievelijk Apple IOS, Android, Microsoft Windows of Blackberry. Deze externe begunstigden zijn geen partijen in dit contract en zijn niet verantwoordelijk, op wat voor manier dan ook, voor het verschaffen van Dienstenondersteuning. Uw toegang tot deze Diensten door gebruik te maken van deze apparaten is onderhevig aan voorwaarden vervat in de toepasselijke, externe dienstvoorwaarden van de begunstigde.

Eigendom

De diensten en alle rechten daarin zijn en blijven de eigendom van De internet School of de eigendom van de licentiegevers van De Intenet School. Noch deze Voorwaarden, noch uw gebruik van de Diensten verleent u rechten: (i) op of met betrekking tot de Diensten behalve voor de bovenvermelde beperkte verleende vergunning, of (ii) het gebruik of de verwijzing op wat voor manier dan ook naar de bedrijfsnamen, logo's, product -en dienstnamen, handelsmerken of dienstmerken van Uber of haar licentiegevers.

Gebruikersaccounts

Om gebruik te kunnen maken van alle onderdelen van de Diensten, moet u zich registeren en een actieve persoonlijke Dienstenaccount hebben (“Account”). U moet minstens 18 jaar oud zijn, of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in uw jurisdictie (als dit geen 18 is), om een Account te verkrijgen. Om uw Account te registreren dient u bepaalde persoonlijke informatie in te dienen bij De Internet School, zoals uw naam, adres, mobiel telefoonnummer en leeftijd, alsook ten minste één geldige betaalwijze. U gaat akkoord om accurate, volledige en recente informatie in uw Account weer te geven. Indien u geen accurate, volledige en recente accountinformatie hebt, inclusief een beschikbare ongeldige of vervallen betalingswijze, kan dit leiden tot het blokkeren van de toegang en het gebruik van de Diensten of de beëindiging van de Overeenkomst tussen De Internet School en u. U bent verantwoordelijk voor elke activiteit die ontstaat onder uw Account, en u gaat akkoord om uw accountgebruikersnaam -en wachtwoord te allen tijde geheim te houden. Tenzij schriftelijk anderszins toegelaten door De Internet School, kunt u slechts één Account bezitten.

Gebruikersvereisten en Gedrag

Indien u het platform gaat gebruiken om trainingen, producten of trajecten aan te bieden aan minderjarigen bent u verplicht een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) te overhandigen.

U mag uw Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan andere personen of entiteiten. U gaat akkoord met alle toepasselijke wetten als u gebruikmaakt van de Diensten, en u mag alleen de Diensten voor legale doeleinden gebruiken. U zult tijdens uw gebruik van de Diensten geen overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade veroorzaken, aan zowel de Externe leverancier als aan enige andere partij. In bepaalde gevallen kunt u worden gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, en u gaat ermee akkoord dat men u de toegang tot of het gebruik van de Diensten kan ontzeggen als u weigert een identiteitsbewijs te verschaffen.

Educatieve lesmaterialen en overige content

Elke content die door u wordt verschaft, blijft uw eigendom.

U verklaart en garandeert hierbij dat: (u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle content, of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke vrijgaven bezit. Uw geplaatste content is niet ongepast of een overtreding van de intellectuele eigendom of eigendomsrechten, alsook publicatie -of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een schending van een toepasselijke wet- of regelgeving.

U gaat akkoord om geen content te verschaffen die lasterlijk, smadend, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins aanstootgevend is, zoals bepaald door De Internet School naar eigen goeddunken, ongeacht het feit of dit materiaal al of niet wettelijk is beschermd. De Internet School kan, maar zal hiertoe niet worden verplicht, content beoordelen, controleren of verwijderen, naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder kennisgeving aan u.

Netwerktoegang en Apparaten

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk, noodzakelijk voor het gebruik van de Diensten. Uw mobiele netwerkgegevens en sms-tarieven en -kosten kunnen van toepassing zijn als u toegang neemt tot of gebruikmaakt van de Diensten via een draadloos apparaat en u bent verantwoordelijk voor dergelijke tarieven en kosten. U bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en updaten van compatibele hardware of apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Diensten en applicaties en alle bijkomende updates hiervan. De Internet School garandeert niet dat de Diensten, of elk onderdeel hiervan, zullen werken op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie.